Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ứng cử viên Hoàng Thị Duyên, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh 
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, tôi xin đề ra chương trình hành động của mình như sau:
 
Một là, tiếp tục tích cực tu dưỡng, rèn luyện thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tham gia đầy đủ, có trách nhiệm và chủ động nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý kiến vào các nội dung của các kỳ họp HĐND tỉnh.
 
Hai là, phát huy khả năng, kinh nghiệm công tác, làm thật tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, các tầng lớp phụ nữ thông qua tiếp xúc cử tri, nghiên cứu, khảo sát cơ sở để nắm tâm tư, nguyện vọng, mong muốn chính đáng của cử tri và phản ánh kịp thời, trung thực với HĐND tỉnh; đồng thời tích cực, chủ động trao đổi với các ngành chức năng và giám sát quá trình giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm.
 
Ba là, chủ động nghiên cứu, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, các tầng lớp phụ nữ để cùng các thành viên trong tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Tân Lạc kiến nghị HĐND tỉnh ban hành những chủ trương, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển KT - XH của tỉnh, trong đó có huyện Tân Lạc.
 
Chủ động, phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ, Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do T.Ư, tỉnh phát động.
 
Bốn là, quan tâm đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ; hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, tạo việc làm, xây dựng gia đình hạnh phúc và các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới. Đặc biệt ưu tiên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương; kiên quyết đấu tranh, lên án mạnh mẽ những hành vi vi phạm pháp luật, hành vi bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em. Đồng thời tích cực giám sát việc thực hiện các chính sách về an sinh xã hội trên địa bàn.
 
Tôi xin cam kết dù ở cương vị nào cũng vẫn tiếp tục cống hiến tâm sức, trí tuệ của mình cho cộng đồng và xã hội. Nếu được quý vị cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có nhiều cơ hội tăng sự đóng góp của bản thân mình với cộng đồng và xã hội.
                                            
Ứng cử viên Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Nếu được cử tri và Nhân dân tiếp tục tin tưởng, tín nhiệm, bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, tôi xin hứa sẽ đem hết năng lực, tâm huyết và kinh nghiệm của mình, với quyết tâm chính trị cao để thực hiện tốt vai trò là người đại biểu của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Tôi cam kết sẽ thực hiện chương trình hành động như sau:
 
1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thường xuyên rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức; gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và không để người thân trong gia đình lợi dụng ảnh hưởng của mình để vụ lợi.
 
2. Không ngừng nghiên cứu, học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm của bản thân để xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri và thường xuyên dành thời gian để tiếp xúc với cử tri, với Nhân dân để tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức liên quan để giải quyết kịp thời, đúng quy định; đồng thời phổ biến, vận động Nhân dân thực hiện đúng Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.
 
3. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; công tác thi hành pháp luật ở địa phương; giám sát những vấn đề bức xúc được đông đảo cử tri quan tâm, đặc biệt là việc phát triển KT - XH, ổn định đời sống Nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở xã và thôn, xóm…
 
4. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh, tích cực tham gia thảo luận, biểu quyết để quyết định các chính sách quan trọng, phù hợp về thẩm quyền của HĐND tỉnh, tạo cơ chế, chính sách phát huy tiềm năng, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH của tỉnh nói chung và huyện Tân Lạc nói riêng. Đặc biệt, bản thân đã qua nhiều nhiệm kỳ tham mưu nội dung gợi ý thảo luận để đại biểu HĐND tỉnh tham gia thảo luận tại phiên họp tổ đại biểu trước kỳ họp và tại kỳ họp; tham mưu lựa chọn những vấn đề bức xúc của cử tri để đại biểu HĐND tỉnh chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành. Qua đó, chất lượng phiên thảo luận và chất vấn tại kỳ họp được nâng cao, được cử tri đánh giá cao qua từng kỳ họp.
 
5. Với trách nhiệm là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và là người đại biểu của Nhân dân, tôi sẽ cùng với tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục nỗ lực, dành hết tâm sức nghiên cứu, vận dụng đúng đắn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với quyết tâm chính trị cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các đề án, chương trình phát triển kinh tế, phát huy tối đa nội lực, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan từ tỉnh đến cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tăng cường lãnh đạo đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.                                                         
Ứng cử viên Quách Thế Ngọc, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm  đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ tập trung vào những công việc như sau:
 
Một là: Tôi sẽ nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu theo quy định của pháp luật, coi trọng việc tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri thông qua việc dành thời gian đi cơ sở để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đưa tiếng nói của Nhân dân đến với HĐND tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân. Phát huy vai trò đại biểu nhân dân trong công tác giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến phát triển KT -XH. Tôi sẽ tìm hiểu lý do và tham gia chất vấn các cơ quan có thẩm quyền để có giải pháp tháo gỡ về vấn đề liên quan đến nguyện vọng của cử tri. Kịp thời báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động của mình và của HĐND tỉnh.
 
Hai là: Thảo luận, đóng góp với HĐND tỉnh về chính sách phát triển KT - XH, xây dựng nông thôn mới của tỉnh, đặc biệt là việc thực hiện 4 đột phá chiến lược và 11 nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trong đó quan tâm nhiều hơn đến thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn; thực hiện tốt chính sách liên kết, khuyến khích, tạo điều kiện tiêu thụ nông sản cho Nhân dân; thúc đẩy việc xây dựng các thương hiệu nông sản của địa phương; đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn; chăm lo xây dựng đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở…
 
Ba là: Với đặc thù huyện Tân Lạc là địa bàn có nhiều rừng núi, nhiều xã thuộc vùng khó khăn, đại đa số là đồng bào dân tộc thiểu số với nền văn hóa dân tộc Mường đậm đà bản sắc dân tộc, được bảo tồn, gìn giữ lâu đời, tôi sẽ đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện quan tâm đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số nhằm nâng cao điều kiện sống, đặc biệt là tập trung hơn nữa vào hạ tầng cơ sở của nông thôn như giao thông, thủy lợi, trường học, chăm sóc y tế tại địa phương; phát triển du lịch văn hóa gắn với bảo vệ môi trường sinh thái…
 
Bốn là: Là ứng cử viên đại diện cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tôi đặc biệt quan tâm đến việc đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy theo tinh thần đúng người, đúng việc, coi trọng việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện có tính khả thi. Gắn kết thường xuyên, chặt chẽ công tác tuyên giáo với thực tiễn phát triển KT -XH, giải quyết từ sớm, từ gốc những vấn đề có thể dẫn đến nảy sinh những bức xúc về tư tưởng. Tập trung góp phần quảng bá tỉnh Hoà Bình để đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, tiêu thụ sản phẩm. Đổi mới việc giáo dục truyền thống lịch sử, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI, XII) về xây dựng Đảng, góp phần xây dựng nguồn nhân lực của tỉnh, đạo đức công vụ đội ngũ cán bộ.
 
 Tôi sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp của cử tri để chương trình hành động của tôi được bổ sung, hoàn thiện hơn. Mong muốn cử tri ủng hộ tôi trở thành đại biểu HĐND tỉnh để góp phần mang tiếng nói của cử tri huyện nhà đến diễn đàn của HĐND tỉnh trực tiếp hơn, mạnh mẽ hơn.                           
 
Ứng cử viên Đinh Anh Tuấn, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tân Lạc 
Từ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tôi xin được trình bày những mong muốn, kế hoạch của mình về thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử, cụ thể như sau:
 
Một là: Trước hết, với chức trách, nhiệm vụ được giao, tôi ưu tiên tham gia các giải pháp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; cải thiện tốt môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển KT - XH để tạo công ăn việc làm cho người lao động; tăng nguồn thu nhập cho Nhân dân. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất - kinh doanh; quan tâm đầu tư cho vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tập trung các nguồn lực để giảm nghèo bền vững.
 
Nghiên cứu đề xuất với HĐND tỉnh về các cơ chế, chính sách, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.
 
Hai là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cùng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phấn đấu thực hiện hoàn thành Nghị quyết số 05-NQ/ĐH, ngày 28/7/2020 Đại hội Đảng bộ huyện Tân Lạc lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020  - 2025, trong đó: Chú trọng giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng, kêu gọi đầu tư hạ tầng các khu đô thị trên địa bàn thị trấn Mãn Đức và xã Phong Phú, sớm đưa thị trấn Mãn Đức đạt tiêu chí đô thị loại 4 và xã Phong Phú được công nhận thị trấn Phong Phú; phát huy mạnh mẽ phong trào làm đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2025, có 70% mặt đường bê tông nhựa, bê tông xi măng; 30% đường huyện đạt tối thiểu cấp V trở lên; 45% đường xã đạt tối thiểu cấp IV; 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Kêu gọi các các dự án du lịch, nghỉ dưỡng vào các xã vùng cao của huyện. Lãnh đạo triển khai có hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển KT - XH và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Chú trọng việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo vật chất, tinh thần của Nhân dân, tăng cường củng cố QP -AN, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.
 
Ba là: Quan tâm đến việc nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ đức, đủ tài để phục vụ Nhân dân. Tôi cũng sẽ tích cực tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về pháp luật, nhất là về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của mình.
 
Bốn là: Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình toàn khóa của HĐND tỉnh đề ra và nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Trong quá trình hoạt động, với tinh thần sát dân, gần dân, trọng dân, vì vậy, tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri, nhất là cử tri nơi tham gia ứng cử; thực hiện đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trên tinh thần dân chủ và cầu thị, lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, sự phản ảnh từ cử tri và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề nghị các cấp, các ngành xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tại các kỳ họp, tập trung nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các chương trình, nghị quyết của HĐND và chất vấn các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề mà cử tri đề xuất, kiến nghị để được làm rõ.
 
Năm là: Không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với Nhân dân; nâng cao tính tiền phong gương mẫu; tích cực vận động Nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Ứng cử viên Bùi Văn Tuần, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lỗ Sơn
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước cử tri và Nhân dân toàn tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, bản thân tôi thấy cần:
 
1. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.
 
2. Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và Nhân dân.
 
3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
 
4. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.
 
5. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
 
6. Luôn gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.                                 
Ứng cử viên Bùi Văn Thượng,  Uỷ viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tân Lạc
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ luôn cố gắng quyết tâm thực hiện tốt các nội dung sau đây:
 
Thứ nhất: Tôi luôn phát huy tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của cử tri, dành nhiều thời gian đi công tác cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tổng hợp đầy đủ, khách quan những ý kiến, nguyện vọng của cử tri; có trách nhiệm lên tiếng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri kịp thời đến các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết và thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan, đơn vị để trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu.
 
Thứ hai: Với cương vị công tác của mình, tôi sẽ tham gia đóng góp ý kiến với HĐND tỉnh trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, cùng với các vấn đề cử tri quan tâm, để HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Đồng thời, tôi cũng sẽ tham gia giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH của tỉnh, các nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh, qua đó góp phần đưa nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đi vào cuộc sống, giải quyết công ăn việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.
 
Thứ ba: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, tôi sẽ bố trí công việc tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, thực hiện việc đổi mới cách thức hoạt động để nâng cao chất lượng các kỳ họp, các hoạt động của người đại biểu HĐND, tạo sự gần gũi, thân thiện, cởi mở giữa người đại biểu hội đồng và Nhân dân, dành thời gian nghiên cứu để nâng cao nhận thức, hiểu biết về các chủ trương của Tỉnh ủy, các văn bản của HĐND tỉnh ban hành. Thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri tôi có trách nhiệm báo cáo tóm tắt với cử tri về kết quả các kỳ họp để cử tri nắm được, hiểu và nắm vững các chủ trương lãnh đạo của Tỉnh ủy, các nghị quyết của HĐND tỉnh mới được ban hành, đồng thời có trách nhiệm trao đổi, giải thích, làm rõ các ý kiến cử tri nêu tại các kỳ tiếp xúc cử tri để giải quyết thỏa đáng những vấn đề cử tri quan tâm.
 
Thứ tư: Không ngừng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; luôn thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, những hành vi thờ ơ, vô cảm, cửa quyền, hách dịch và các hành vi vi phạm pháp luật. Luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, quan tâm, chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của Nhân dân; chấp hành và vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy ước, hương ước ở khu dân cư.                                     
 
Ứng cử viên Bùi Văn Thim, Uỷ viên BCH Đảng bộ xã, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Quyết Chiến
Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi mong muốn thực hiện thông qua chương trình hành động sau đây:
 
Thứ nhất: Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và Nhân dân quan tâm, trong đó chú trọng đến công tác dân vận: "Trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân, có trách nhiệm với Nhân dân”, quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội; công tác giảm nghèo, an sinh xã hội; công tác phát triển du lịch; thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.
 
Thứ hai: không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với Nhân dân; nâng cao tính tiền phong, gương mẫu; tích cực vận động Nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Thứ ba: Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.
 
Thứ tư: tích cực nghiên cứu, học tập đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ phát triển KT - XH tỉnh nhà nói chung, của các huyện nói riêng, đặc biệt là các xã vùng cao, cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ của mình được tập thể phân công. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh, thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để được nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri; cùng các cấp, các ngành ở địa phương trao đổi, bàn bạc các vấn đề cử tri quan tâm; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân thông qua việc tham mưu, đề xuất, góp ý xây dựng hệ thống chính sách đối với Nhân dân. Đặc biệt, là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Tân Lạc, các xã vùng cao ngày càng giàu đẹp, văn minh.  
 
Thứ năm: Tôi sẽ luôn cố gắng học tập để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trau dồi thêm kinh nghiệm sống và hoàn thiện các kỹ năng xã hội để hoàn thành nhiệm vụ của một đại biểu HĐND, không phụ lòng của bà con cử tri tín nhiệm cũng như ủng hộ tôi.
 
Từ những nhiệm vụ nêu trên, dù trúng cử hay không tôi vẫn luôn nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, góp sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.                            
 
Ứng cử viên Bùi Văn Phong, Uỷ viên BCH Đảng bộ xã, Phó Chủ nhiệm UBKT xã Tử Nê
Nếu được bà con cử tri tín nhiệm, bản thân được trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc chủ yếu sau:
 
1. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.
 
2. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và Nhân dân.
 
3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN của tỉnh.
 
4. Đặc biệt, quan tâm tham gia đóng góp ý kiến các nghị quyết: Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nhà đầu tư. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hạ tầng giao thông. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống. Nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; y tế, giáo dục được cải thiện.
 
5. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.
 
6. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.                                       
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction