Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ứng cử viên Nguyễn Văn Gia, Phó trưởng Ban Văn hóa-Xã hội (HĐND tỉnh khoá XVI)
Nếu được cử tri huyện Lạc Sơn tin tưởng, lựa chọn, tôi cam kết tập trung thực hiện chương trình hành động cụ thể:
 
Luôn giữ tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao năng lực công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được tổ chức phân công, hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu HĐND tỉnh, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân tại diễn đàn HĐND tỉnh.
Báo cáo trung thực với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND tỉnh; chủ động tham mưu, đề xuất với HĐND tỉnh những quyết sách hợp lòng dân, các chính sách nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Tích cực tham gia giám sát đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước ở địa phương trong thực thi các chính sách. Thông qua đó, có kiến nghị xác đáng để tăng cường công tác quản lý Nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.
 
Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND tỉnh. Tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia giám sát, chất vấn hiệu quả đối với những vấn đề do thực tiễn đặt ra và cử tri quan tâm. Thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng tại các phiên họp, kỳ họp và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh. Thường xuyên theo dõi các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ cử tri trước, trong và sau các kỳ họp HĐND tỉnh. Kịp thời đề xuất với HĐND tỉnh ban hành những nghị quyết đúng, sát. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Sơn để nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình KT - XH, giữ mối liên hệ, lắng nghe những ý kiến cử tri. Dành quỹ thời gian thỏa đáng để đi cơ sở, trực tiếp tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề về đầu tư cho giáo dục, y tế, các chế độ, chính sách đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng...
 
Ứng cử viên Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch TT Hội Cựu chiến binh tỉnh
Nếu được trúng cử, có cơ hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, nhiệm vụ đầu tiên tôi xác định là gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân. Lắng nghe, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND tỉnh, mạnh dạn đề đạt ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.
 
Hội Cựu chiến binh tỉnh với nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân, nếu được bầu là đại biểu HĐND, tôi sẽ có cơ hội báo cáo với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lãnh, chỉ đạo để đời sống anh em ngày càng cải thiện, quan tâm quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Với trách nhiệm là người lãnh đạo, tôi cùng tập thể Ban Chấp hành Hội xây dựng và triển khai các chương trình hành động, các nhiệm vụ, tổ chức cho hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia có hiệu quả vào các chương trình phát triển KT - XH ở địa phương...
 
Ứng cử viên Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
 
Nếu được cử tri và nhân dân huyện Lạc Sơn tín nhiệm, ủng hộ tôi tái đắc cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ cố gắng cao nhất để thực hiện Chương trình hành động, đáp ứng sự tin tưởng, mong đợi của cử tri.
 
Một là, làm tròn trách nhiệm của đại biểu HĐND: Tiếp xúc đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến cử tri, đề xuất, nguyện vọng chính đáng của cử tri với HĐND tỉnh.
 
Hai là, tập trung chỉ đạo và có kế hoạch, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ KT - XH, QP - AN mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm (2021 - 2025) đã đề ra. Thực hiện đảm bảo chức năng quản lý Nhà nước, quản lý hành chính, quản lý xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là về thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho mọi tổ chức, cá nhân. Sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng công vụ hơn nữa. Có sự chỉ đạo và những giải pháp cụ thể, nhất là xác định trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Nâng cao trách nhiệm, năng lực, trình độ, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến huyện, xã. Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm.
 
Bốn là, về phát triển kinh tế, tăng cường thu hút đầu tư, tranh thủ các nguồn lực để đầu tư phát triển KT - XH. Cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư, cải thiện hơn nữa thứ bậc, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số PCI; xây dựng, bổ sung các quy hoạch để đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài, đặc biệt là quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; có kế hoạch để từng bước hoàn chỉnh, lấp đầy diện tích trong các khu, cụm công nghiệp; chú trọng tới công tác bảo vệ môi trường, trước tiên là xử lý rác thải khu vực TP Hòa Bình, các thị trấn; hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, xây dựng chính sách về thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; nâng cao hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường.
 
Năm là, bảo đảm phát triển văn hóa, giáo dục, y tế... xây dựng các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất, thiết bị cho giáo dục, y tế, đẩy mạnh xã hội hóa để nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng cuộc sống cho người dân. Chỉ đạo quyết liệt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cho mọi người, mọi nhà, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.
 
Sáu là, phát triển mạnh các loại hình thương mại, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp lớn vào quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Chú trọng đầu tư phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị tại các đô thị và các địa bàn trọng điểm có đông dân cư.
 
Bảy là, bảo đảm thực hiện hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Lắng nghe, sâu sát với Nhân dân, với cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
 
Ứng cử viên Quách Thị Lương, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Hương Nhượng
 
Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể: Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Nhân dân, như chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, y tế, giáo dục...
 
Tích cực thảo luận, tham gia phát biểu, chất vấn tại các kỳ họp, kịp thời phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cử tri tới các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời giải quyết; tham gia tích cực vào việc xây dựng và thực hiện chương trình giám sát việc thực thi pháp luật, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và những vấn đề bức xúc được đông đảo cử tri quan tâm.
 
Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền. Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Trên cương vị công tác của mình, ngoài đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tôi sẽ chú trọng tham mưu cho lãnh đạo việc thực hiện chủ trương đào tạo nghề cho lao động nông thôn.  
 
Ứng cử viên Bùi Thị Nguyệt, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Văn Sơn
Nếu được cử tri và Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa sẽ phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử.
 
Dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, hiểu rõ hơn về cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân chuyển tải đến cơ quan có thẩm quyền. Tích cực tuyên truyền, vận động cử tri và Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND, các cơ chế, chính sách của Nhà nước, các vấn đề cử tri quan tâm. Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân thông qua việc tham mưu, đề xuất, góp ý xây dựng hệ thống chính sách, đặc biệt là các chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.
 
Triển khai, thực hiện tốt vai trò của Hội LHPN đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của chị em phụ nữ. Tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Không ngừng học hỏi, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được tập thể phân công.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction