Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ứng cử viên Bùi Thị Dung, Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện uỷ Yên Thuỷ
 
 
Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau:
 
Thứ nhất: Nhiệm vụ đầu tiên tôi xác định là gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; thường xuyên lắng nghe và nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; tiếp thu đầy đủ và phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề mà cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.
 
Thứ hai: Luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của toàn thể Nhân dân. Thường xuyên nắm bắt những vấn đề mà Nhân dân còn băn khoăn, trăn trở, hoặc một số chính sách của Nhà nước còn bất cập, chưa phù hợp đối với địa phương để báo cáo với HĐND – UBND các cấp chỉ đạo giải quyết.
 
Thứ ba: Luôn gương mẫu chấp hành, vận động gia đình, người thân, Nhân dân chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
 
Ứng cử viên Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV
 
 
Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐND, các Ban HĐND và trách nhiệm của đại biểu HĐND. Cùng các đại biểu HĐND tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, xây dựng HĐND là diễn đàn thể hiện được tâm tư, nguyện vọng và quyền lực của Nhân dân.
 
Trong điều kiện tỉnh còn khó khăn, hạ tầng KT-XH kém phát triển. Vì vậy tôi sẽ đề xuất với HĐND tỉnh đẩy mạnh tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả nền kinh tế, trọng tâm là tập trung các giải pháp huy động nguồn lực phát triển mạnh hạ tầng KT-XH đi đôi với quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt là đầu tư công. Tập trung các giải pháp đột phá tạo tiền đề cho thu hút đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch lao động, gia tăng giá trị sản phẩm và thu nhập của người lao động. Quyết định chính sách phát triển kinh tế hàng năm và giai đoạn 2021-2026 đạt các mục tiêu tăng trưởng đề ra. Công khai, minh bạch trong phân bổ nguồn lực bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa các ngành, địa phương trong tỉnh. Có cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển đối với vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng miền núi, vùng đồng bào DTTS. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và BVMT. Xây dựng bộ máy các cơ quan, tổ chức Nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ mang lại sự thuận tiện và hài lòng của Nhân dân. Tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật, giải quyết KN-TC, kiến nghị của công dân, doanh nghiệp đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước và đội ngũ CB,CC,VC đáp ứng quyền lợi của Nhân dân.
 
Với trọng trách là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, khi trở thành đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ đề xuất với HĐND tỉnh thể chế đầy đủ Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh. Tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ phù hợp với điều kiện của tỉnh. Kiến nghị đề xuất với Quốc hội, các cơ quan Trung ương quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện để tỉnh Hòa Bình phát huy nội lực, đẩy mạnh phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
 
Được Tỉnh ủy phân công phụ trách Đảng bộ Yên Thủyv, bản thân tôi sẽ cùng các đồng chí trong Cấp ủy huyện phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; thể chế hóa đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh nhằm giúp huyện phát triển nhanh, toàn diện.
 
Bản thân tôi và người thân trong gia đình nghiêm chỉnh chấp hành chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Gần gũi Nhân dân, lắng nghe và học hỏi từ Nhân dân để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân. Không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Ứng cử viên Lê Văn Thạch, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh kiêm Giám đốc Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân
 
 
Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu của Nhân dân, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện chương trình hành động trọng tâm sau:
 
Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với bà con nông dân, với cử tri và cấp ủy, chính quyền địa phương. Dành thời gian thỏa đáng để đi cơ sở tiếp xúc, lắng nghe những tâm tư, nguyên vọng và những kiến nghị, đề xuất, những khó khăn, bức xúc của cử tri, nhất là những vẫn đề bà con nông dân và cử tri quan tâm để thẳng thắn đề đạt ý kiến tại các diễn đàn, các kỳ họp của HĐND tỉnh, đề đạt với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND tỉnh. Tích cực tham gia các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Thúc đẩy việc thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân; công tác dạy nghề và  giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; các chính sách về an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, giáo dục, y tế…
 
Là người đứng đầu của tổ chức đại diện cho giai cấp nông dân của tỉnh, với vai trò, trách nhiệm của mình, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, của BTV Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo tập trung vào những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân. Kiến nghị đầu tư cho nông thôn một cách thiết thực, hiệu quả, nhất là cơ sở hạ tầng giúp cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân có điều kiện sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Cùng với các cấp hội làm tốt vai trò đại diện của giai cấp nông dân trong giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM, xây dựng Đảng, chính quyền, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phối hợp với các ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, huy động các nguồn vốn, chuyển giao KH-KT, quảng bá, xúc tiến thương mại để nông dân phát triển kinh tế. Đồng thời giam gia bảo vệ môi trường và xây dựng NTM. Đẩy mạnh tuyên truyền,vận động CB, HV nông dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái đoàn kết, tương trự giúp nhau về mọi mặt để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, nhất là đối với  hộ nghèo.
 
Phát huy tốt mối quan hệ sẵn có và cố gắng cao nhất để phối hợp tham gia cùng cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng huyện Yên Thủy xây dựng các chủ trương, chính sách phù hợp để khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện trong phát triển KT-XH.
 
Đối với bản thân tôi, tôi luôn giữ gìn phẩn chất chính trị, đạo đức, lối sống. Bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, học hỏi, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
 
Ứng cử viên Hà Văn Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình
 
 
Với cương vị là Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh..., việc tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi có mong muốn đại diện cho doanh nghiệp trong các hoạt động quản lý nhà nước, cũng như góp phần xây dựng môi trường kinh doanh của địa phương, thêm cơ hội để doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho địa phương. Nếu được cử tri và Nhân dân tín nhiệm, bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tôi xin báo cáo chương trình hành động như sau:
 
Thứ nhất: Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng Nhân dân để là "cầu nối” với các cơ quan chức năng giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
 
Thứ hai: Tiếp tục đề xuất và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền liên tục đổi mới sáng tạo, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn thu hút nguồn lực, nhà đầu tư vào huyện Yên Thủy nói riêng, tỉnh Hòa Bình nói chung. Thực hiện vai trò người đại biểu nhân dân và đại diện cho doanh nghiệp tại cơ quan dân cử, xây dựng phát triển cộng đồng kinh doanh bền vững, thực hiện theo đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước.
 
Thứ ba: Vận động các nhà đầu tư và hệ sinh thái doanh nghiệp nông nghiệp tiên phong tâp trung đầu tư vào khu nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phát triển đồng bộ hệ sinh thái kinh tế hợp tác và Hợp tác xã mà doanh nghiệp giữ vai trò nòng cốt, rường cột, dẫn dắt. Thực hiện các công việc mà hộ dân và HTX không làm được hoặc làm không hiệu quả, ví dụ như tạo cây, con giống, ứng dụng công nghệ cao, bảo quản và chế biến sau thu hoạch, thị trường đầu ra thì do doanh nghiệp đảm nhiệm và dẫn dắt.
 
Thứ tư: Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đi đầu gương mẫu trong các hoạt động nhân đạo từ thiện, nhân đạo, thể hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng xã hội.
 
Ứng cử viên Bùi Thị Thư,  Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Thủy
 
 
Nếu được cử tri và Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin cam kết thực hiện tốt chương trình hành động sau:
 
Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác, năng động sáng tạo để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân. Dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ tiếp xúc với cử tri, hiểu rõ hơn cuộc sống cảu cử trị và Nhân dân. Lắng nghe, tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Thay mặt Nhân dân nói lên tiếng nói của Nhân dân huyện Yên Thủy tại các diễn đàn của HĐND tỉnh, kịp thời đề xuất với các cấp chính quyền, với HĐND tỉnh về những yêu cầu mà cử tri và Nhân dân mong đợi. Theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử trị và Nhân dân do các cơ quan, các ngành, các cấp chính quyền thực hiện.
 
Là cán bộ nữ, người dân tộc, là con em quê hương Yên Thủy tôi sẽ dành sự quan tâm nhiều hơn đến việc đề xuất, theo dõi thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH, nhất là vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, đặc biệt là chính sách hỗ trợ xây dựng NTM để cùng góp một phần công sức xây dựng huyện Yên Thủy đạt huyện NTM trong năm 2025.
 
Với trách nhiệm được Đảng bộ phân công, là Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, là cơ quan tham mưu trực tiếp về công tác tổ chức - cán bộ, góp phần xây dựng Đảng TSVM. Tôi sẽ tiếp tục lắng nghe và tiếp thu ý kiến của Nhân dân và cử tri về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị để tham mưu tốt hơn, hiệu quả hơn cho BTV, BCH. Đồng thời đề xuất cơ chế để Nhân dân có thể tham gia tốt hơn trong việc giam sát CB, ĐV, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng. Tiếp tục kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền về chế độ chính sách cho CB,CC, nhất là đối với cán bộ cấp cơ sở, cán bộ không chuyên trách.
 
Không ngừng tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, lối sống của bản thân. Kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhắm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trong việc xây dựng chính quyền các cấp TSVM, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thực sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân.
 
Để làm tròn trách nhiệm của người cán bộ và nghĩa vụ công dân đối với cử tri và Nhân dân đã tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Ứng cử viên Ngô Minh Trọng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Cao Phong
 
Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu bầu tôi là đại biểu HĐND khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ sau:
 
Thứ nhất: Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND, liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Là cầu nối giữa Nhân dân với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, từ đó giải quyết đúng đắn những vấn đề, cử tri quan tâm.
 
Thứ hai: Thường xuyên nắm bắt tình hình địa phương, trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất với HĐND tỉnh những giải pháp, chính sách phù hợp, đặc biệt là các chính sách, chiến lược phát triển kinh tế, chủ trương thu hút, tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, để người dân và doanh nghiệp được tiếp cận thuận lợi và dễ dàng hơn.
 
Thứ ba: Không ngừng học tập, nâng cao trình độ năng lực, tập trung trí tuệ, nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. Những chính sách về phát triển kinh tế, đặc biệt đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Phát huy tối đa nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Huy động và thu hút đầu tư phát triển hài hòa giữa ba yếu tố cơ bản của phát triển bền vững là: Phát triển kinh tế, phát triển xã hội, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó chú trọng đến việc chăm lo và thực hiện tốt an sinh xã hội.
 
Thứ tư: Với vai trò, trách nhiệm của mình, tôi sẽ chủ động nắm bắt tình hình của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp hiện nay để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thu hút và hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng, thuận lợi tiếp cận đầu tư. Tại những địa bàn có điều kiện khó khăn sẽ là cầu nối, nói lên tiếng nói của doanh nghiệp tại các diễn đàn, các kỳ họp của HĐND tỉnh, của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh.
 
Ứng cử viên Bùi Văn Trường, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Thủy
 
 
Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, điều trước tiên, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, tôi sẽ tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, tích cực tham gia đóng góp ý kiến với HĐND để quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng về phát triển KT-XH, QP-AN, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri trong huyện, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, kịp thời phản ánh với HĐND và các cơ quan chức năng nghiên cứu giải quyết các vấn đề hợp pháp, chính đáng của cư tri. Thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri, báo cáo kịp thời với cử tri về các chủ trương, cơ chế của tỉnh ban hành để góp phần tăng sự đồng thuận, tăng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.
 
Bản thân tôi không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn mối quan hệ nội bộ trong Đảng, trong cơ quan, không ngừng tự học tập nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm đồng chí, đồng nghiệp và lắng nghe ý kiến của Nhân dân để nâng cao năng lực công tác, đấu tranh ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, các tệ nạn xã hội. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND.
 
Với chức trách nhiệm vụ được Đảng phân công, tôi sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến góp ý của CB, ĐV và Nhân dân. Chủ động cùng tập thể cấp ủy tập trung lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện đạt hiệu quả. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction